INTEGRITETSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 Planetcom respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som kund måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som använder sig av webbsidan planetcom.se.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 Planetcom är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3 VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Vi på Planetcom använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

• För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig.

•För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänst ärenden.

• För att lämna information om och marknadsföra våra och tredje parters produkter och tjänster.

• För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell.

• För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Nedan får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

4 BEHANDLINGAR SOM VI GENOMFÖR

Planetcom genomför behandlingar av personuppgifter i följande syften: 

4.1 För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig. För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänst ärenden. För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system).

     Personuppgifter:

• Kontaktuppgifter

• Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik.

• Övrig leveransinformation

• Meddelanden och samtal mellan kund och kundtjänst.

• Ärendehistorik

• Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-nummer och webbläsarinställningar.

  Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna hantera dina beställningar och leverera våra produkter och tjänster till dig på ett så smidigt sätt som möjligt. För att kunna tillhandahålla en så god kundtjänstupplevelse som möjligt. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

   Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig. Samt med stöd av en intresseavvägning och våra rättsliga förpliktelser.

    Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt samt för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

 Dina rättigheter: Se avsnitt 10 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

5 VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter kommer antingen från dig eller genereras under användningen av våra tjänster.

5.2 För att kunna ingå avtal med oss på PlanetCom och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

6 AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

6.1 Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

7 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er.

7.2 Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

8 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

8.1 PlanetCom kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som till leverantörer för leverans och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster som hjälper oss att leverera din order, och olika betalningsförmedlare som bistår oss vid hantering av din betalning.

8.2 Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

8.3 Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon.

 9 DINA RÄTTIGHETER

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Planetcom ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2 Planetcom är skyldigt att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1 Du har rätt att av Planetcom begära

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e- post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

(i) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,

(ii) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,

(iii) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,

(iv) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,

(v) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

(i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

(ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

(iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller

(iv) du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2 Vi på planetcom kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Din rätt att invända mot användning

9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.4 Din rätt att återkalla samtycke

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11 VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Planetcom har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

12 COOKIES

Vi på Planetcom använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webb- och apptjänster. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.

13 FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Planetcom har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy.

14 KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

Planetcom.

E-post: info@planetcom.se 

_________

Planetcoms Integritetspolicy har uppdaterats 2021-02-12